วิสัยทัศน์  ( Vision )

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

ภายในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  บริหารแบบมีส่วนร่วม

ปรับการเรียนรู้คู่  ไอ  ซี  ที  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สานฝันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

สมานคุณธรรม  น้อมนำปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

๑. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ด้วย  ไอ ซี ที

๓.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔.  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยในตนเองของผู้เรียน

๕. พัฒนาคุณภาพบุคลากร  โดยการใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  (World Citizen)

๗. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล