นายสุชาติ เข็มทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
นางพชรพร ทาปลัด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายชูเวศ ศิริเขต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป