อัตลักษณ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาล บริหารแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้คู่ ไอ ซี ที เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สานฝันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

——————————————————————————————————————————————

พันธกิจ

๑. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

๒. พัฒนาการเรียนรู้คู่ ไอ ซี ที

๓. พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยในตนเองของผู้เรียน

๕. ส่งเสริมผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

๗. พัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล

——————————————————————————————————————————————

เป้าประสงค์

๑. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษา/เทียบเคียงมาตรฐานสากล

๒. ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้  ICT  ในการเรียนรู้

๓. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัยในตนเอง

๕. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

๖. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มีศักยภาพเป็นพลโลก