เอกลักษณ์ของระดับการศึกษาปฐมวัย   ” คิดเป็น  เด่นการแสดงออก”

เอกลักษณ์ของระดับการศึกษาประถมศึกษา  ” ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์”